LAUREA AMK:n opinnäytetyö vertaistuesta Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n tuetuilla lomilla   (Julkaistu: 20.12.2017)

Liisa Moilasen (ylempi AMK)  opinnäytetyö käsittelee vertaistukea Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n (MTLH ry) järjestämillä tuetuilla lomilla. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry on STEA:n avustuksella toimiva lomajärjestö, jonka päätoimintamuotoja ovat tuetut lomat ja maaseudun tukihenkilötoiminta. Tuetut lomat on tarkoitettu ihmisille, joilla ei ole muutoin mahdollisuutta lomaan. Lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Merkittävä osa lomista toteutetaan yhteistyössä kumppanijärjestöjen kanssa. Ryhmämuotoisten lomien tavoitteena on tarjota mahdollisuus virkistymiseen, lepoon sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vertaistukeen.

Opinnäytetyön teoreettinen osa koostuu sosiaalisen tuen, vertaistuen ja sosiaalisen lomatoiminnan käsitteistä. Tutkimuksen kohteena oli kolme erilaista MTLH ry:n tuettua lomaa: yleisloma sekä Omaishoitajat ja läheiset –liitto ry:n ja ADHD-liitto ry:n kohderyhmille suunnatut järjestölomat. Tarkoituksena oli selvittää miten vertaistuki ilmenee MTLH:n tuetuilla lomilla ja mitkä asiat estä-vät ja mahdollistavat vertaistuen toteutumisen. Aineisto koottiin kevään ja kesän 2017 aikana. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa menetelminä käytettiin lomakohteissa tapahtuvaa lomalaisten havainnointia ja haastatteluita sekä kumppanijärjestön asiantuntijoiden haastatteluita. Aineisto analysoitiin käyttäen teoriasidonnaisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin yhdistelmää.

Tulokset osoittavat, että vertaistukea ilmenee tutkituilla lomilla lomaryhmäkohtaiseen ohjelmaan osallistuneiden keskuudessa yleis- ja järjestölomilla vaihtelevin sisällöllisin painotuksin. Yleislomalla vertaistukea esiintyy enimmäkseen lomaohjelman ulkopuolisella ajalla lomalaisten välille muodostuneissa pienryhmissä, ja painottuu kokemusten ja elämäntarinoiden jakamiseen ja kan-nustavaan keskinäiseen ilmapiiriin. Järjestölomilla ilmenevä vertaistuki on samankaltaiseen elämäntilanteeseen liittyvä tiedon saamista ja antamista, kokemusten ja tunteiden jakamista sekä kannustusta ja rohkaisua. Järjestölomilla vertaistukea toteutuu aikuisten osalta ohjatuissa vertaistukiryhmissä sekä lomaohjelman ulkopuolisessa lomanvietossa ja lasten osalta lomakohteen oh-jelmassa ja ohjelman ulkopuolisella ajalla. Vertaistuen toteutumista mahdollistavia tekijöitä ovat lomalaisen osallistuminen ryhmän toimintaan, asiakaslähtöinen ja ryhmäkohtainen lomaohjelma, ammattitaitoinen ryhmänohjaus sekä lomatoiminnan käytäntöihin liittyvät asiat.

Tutkimus kuvaa kattavasti ryhmälle suunnattuun lomaohjelmaan osallistuneiden välistä vertaistukea kolmen erilaisen tuetun loman näkökulmasta ja sen voidaan ajatella tuovan olennaista tietoa MTLH:n lomatoiminnan kehittämiseksi. Jatkotutkimuksella voitaisiin tavoittaa myös lomaohjelmaan osallistumattomat lomalaiset sekä useampia yhteistyökumppaneita.

Liisa Moilanen: Vertaistuki Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n tuetuilla lomilla


« Takaisin