MTLH:n lausunto sote-ja maakuntalakiluonnoksiin   (Julkaistu: 18.11.2016)

MTLH:n lausunto sote- ja maakuntalakiuudistuksen lakiluonnoksista 8.11.2016

 

Sote-uudistuksen päätavoitteena ovat väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja asiakaslähtöiset sotepalvelut, samoin kansalaisten osallisuuden lisääminen. Tärkeää on myös syrjäytymisen ehkäiseminen. Mm. tuetussa lomatoiminnassa nähdään kansalaisten huono-osaisuuden lisääntyminen ja ylisukupolvistuminen, kasvava hakijamäärä, hakijoiden tulotason alentuminen ja saadaan kaiken kaikkiaan paljon tietoa sosiaalisista ja terveyden haasteista.

 

Huolena on, että laajassa ja pitkäksi venyneessä rakenne- ja organisaatiouudistuksessa on hyvistä tavoitteista huolimatta jäämässä varjoon ihminen ja asiakaslähtöiset palvelut. Tulevaisuudessa pitää panostaa enemmän hyvinvointia suojaaviin tekijöihin kuten turvalliset ihmissuhteet, huolehtiva kasvatuskulttuuri, yksilön omat vahvuudet, terveelliset elämäntavat, hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot. Palvelujen ei pidä olla vain reagointia syntyneisiin ongelmiin.

 

Hyvinvointi- ja terveyserot juontavat usein juurensa lapsuudesta. Lapsuuden merkitys hyvinvoinnin ja terveyden perustana on tärkeä muistaa myös sote-uudistuksessa. Sote-uudistuksen tavoitteita hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta ja palveluiden kustannusten kasvun hillitsemisestä ei saavuteta, jos tämä unohdetaan. Huolena on myös, että sote-uudistus heikentää ehkäisevän työn toteuttamismahdollisuuksia, koska sote-palvelut siirtyvät uusille, laajoille organisaatioille ja laaja vastuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä jää kuntiin.

 

Järjestöjen vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan turvaamiseksi sote-uudistuksessa tulee huomioida kansalaisten aito osallisuus mm. kuntalais-kansalaiskyselyillä ja - raadeilla. Toivottavaa on, että palvelusetelin käyttö ulotetaan paljon nykyistä laajemmalle, myös kolmas sektori huomioiden. Palveluseteliä voidaan hyödyntää monin tavoin myös ennaltaehkäisevissä palveluissa, mm. tuetussa lomatoiminnassa.
 

Toimivien palveluketjujen turvaamiseksi on huomioitava myös 3. sektorin mahdollisuudet mm. ennaltaehkäisevässä työssä. Nyt palveluketjut on suunniteltu ja arvioitu

vain viranomaistoiminnan näkökulmasta.

Maakuntalakiluonnoksessa ehdotetaan, että maakunnan ja sen alueen kuntien olisi neuvoteltava valtuustokausittain niiden tehtävien hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Yksi näistä tehtävistä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kuntien ja maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä yhteistyössä pitäisi ottaa huomioon seuraavia seikkoja: Hyvin toimivia palveluja ja käytäntöjä ei saa hukata uudistuksessa. Myös 3. sektori on kutsuttava mukaan maakunta- ja kuntakohtaisten strategioiden ja toimeenpanosuunnitelmien valmisteluun. Tarvitaan yhteistyöelin, joka seuraa ja arvioi valtuustokausittain yhteistyötä ja sen toteutumista. Ennaltaehkäisevän toiminnan osalta eri sektoreiden ja toimijoiden yhteistyötä selkeytettävä ja 3. sektorin roolia lisättävä. 3. sektorin roolia ei ole huomioitu esim. lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa. Kaikkiaan esityksessä voitaisiin vahvemmin huomioida 3. sektorin rooli ja mahdollisuudet.


« Takaisin